FlxPlayer一款网页音乐播放器

FlxPlayer一款网页音乐播放器

FlxPlayer一款网页音乐播放器

演示地址:https://flxplayer.vercel.app使用方法:

<link rel="external nofollow" target="_blank" href="https://www.ninpang.com/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cHM6Ly9jZG4uYm9vdGNzcy5jb20vZm9udC1hd2Vzb21lLzUuMTMuMC9jc3MvYWxsLm1pbi5jc3M=" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script id="FlxPlayer" src="https://flxplayer.vercel.app/releases/1.1/Player.js" PlayListID="2571114602"></script>

PlayListID填写网易云歌单的ID

如何获取ID请看下图:

FlxPlayer一款网页音乐播放器

如果你不想用外链的方式引入js,css也可以在github下载,然后引入播放器的js,css和font-awesome,jquery即可,jquery需在播放器js文件前引入

GitHub:https://github.com/FlxSNX/FlxPlayer

ad-8.27
万人迷游戏
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: